Chọn danh mục
Giá cước
(VNĐ)
Chu kỳ cước
(ngày)
Đăng ký bằng SMS
MI_SPEED299 299.000 30 DK2 4G299 gởi 8069
MI_SPEED199 199.000 30 DK2 4G199 gởi 8069
MI_SPEED79 79.000 30 DK2 4G79 gởi 8069
EZ_MAX300 300.000 30 DK2 EZMAX300 gởi 8069
MI_BIG300 300.000 30 DK2 BIG300 gởi 8069
MI_MAX300 300.000 30 DK2 MAX300 gởi 8069
EZ_MAX200 200.000 30 DK2 EZMAX200 gởi 8069
MI_MAX200 200.000 30 DK2 MAX200 gởi 8069
MI_BIG200 200.000 30 DK2 BIG200 gởi 8069
B129 129.000 30 DK2 B129 gởi 8069
EZ_EZ120 120.000 30 DK2 EZ120 gởi 8069
MI_M120 120.000 30 DK2 M120 gởi 8069
MI_BIG120 120.000 30 DK2 BIG120 gởi 8069
EZ_MAX100 100.000 30 DK2 EZMAX100 gởi 8069
MI_MAX100 100.000 30 DK2 MAX100 gởi 8069
MI_BIG100 100.000 30 DK2 BIG100 gởi 8069
B99 99.000 30 DK2 B99 gởi 8069
VD99 99.000 30 DK2 VD99 gởi 8069
MI_BIG90 90.000 30 DK2 BIG90 gởi 8069
C89 89.000 30 DK2 C89 gởi 8069
VD79 79.000 30 DK2 VD79 gởi 8069
EZ_MAX 70.000 30 DK2 EZMAX gởi 8069
MI_MAX 70.000 30 DK2 MAX gởi 8069
EZ_D70 70.000 30 DK2 D70 gởi 8069
MI_BIG70 70.000 30 DK2 BIG70 gởi 8069
EZ_DMAX 70.000 30 DK2 DMAX gởi 8069
C69 69.000 30 DK2 C69 gởi 8069
EZ_EZ50 50.000 30 DK2 EZ50 gởi 8069
RIM_BBMU 50.000 30 DK2 BBMU gởi 8069
MI_M50 50.000 30 DK2 M50 gởi 8069
B50 50.000 30 DK2 B50 gởi 8069
MI_MAXSV2 35.000 30 DK2 MAXSV2 gởi 8069
B30 30.000 30 DK2 B30 gởi 8069
MI_M25 25.000 30 DK2 M25 gởi 8069
MI_M10 10.000 30 DK2 M10 gởi 8069
MTV 10.000 7 DK2 MTV gởi 8069
DEP 10.000 7 DK2 DEP gởi 8069
CB 10.000 30 DK2 CB gởi 8069
OKKOSTORE 10.000 7 DK2 OKKOSTORE gởi 8069
VTC 9.000 7 DK2 VTC gởi 8069
CLIPHOT 9.000 7 DK2 CLIPHOT gởi 8069
PHIM 9.000 7 DK2 PHIM gởi 8069
RINGTUNES 9.000 30 DK2 RBT gởi 8069
TV10 7.000 7 DK2 TV10 gởi 8069
CF 7.000 7 DK2 CF gởi 8069
SKMB 7.000 7 DK2 SKMB gởi 8069
CHACHAFUN 5.000 7 DK2 CHACHA gởi 8069
MCA 5.000 30 DK2 MCA gởi 8069
VCLIP 5.000 7 DK2 VCLIP gởi 8069
TPL 5.000 7 DK2 TPL gởi 8069
VINABOX 5.000 7 DK2 VINABOX gởi 8069
VTRUYEN 5.000 7 DK2 VTRUYEN gởi 8069
LUA 5.000 7 DK2 LUA gởi 8069
VWORKS 5.000 7 DK2 VWORKS gởi 8069
9292 3.000 7 DK2 9292 gởi 8069
WEEKLY 3.000 7 DK2 WEEKLY gởi 8069
FUNTALK 3.000 7 DK2 FUNTALK gởi 8069
HICHAT 3.000 7 DK2 HICHAT gởi 8069
MAGICCALL 3.000 7 DK2 MAGICCALL gởi 8069
MAGICVOICE 3.000 7 DK2 MAGICVOICE gởi 8069
TNPL 3.000 7 DK2 TNPL gởi 8069
MCA_WEEKLY 2.000 7 DK2 MCAW gởi 8069