Chọn danh mục
Giá cước
(VNĐ)
Chu kỳ cước
(ngày)
Đăng ký bằng SMS
MI_SPEED299 299.000 30 DK2 4G299 gởi 8069
MI_SPEED199 199.000 30 DK2 4G199 gởi 8069
MI_SPEED79 79.000 30 DK2 4G79 gởi 8069
MI_BIG300_12M 2.520.000 360 DK2 BIG30012M gởi 8069
MI_BIG200_12M 1.680.000 360 DK2 BIG20012M gởi 8069
MI_BIG120_12M 1.008.000 360 DK2 BIG12012M gởi 8069
MI_BIG90_12M 756.000 360 DK2 BIG9012M gởi 8069
MI_MAX_12M 588.000 360 DK2 12TMAX gởi 8069
MI_BIG70_12M 588.000 360 DK2 BIG7012M gởi 8069
MI_MAXS_12M 420.000 360 DK2 MAXS12M gởi 8069
MI_MAX_6M 378.000 180 DK2 MAX6M gởi 8069
MI_BIG300 300.000 30 DK2 BIG300 gởi 8069
MI_MAX300 300.000 30 DK2 MAX300 gởi 8069
EZ_MAX300 300.000 30 DK2 EZMAX300 gởi 8069
MI_BIG300FB 300.000 30 DK2 BIG300FB gởi 8069
MI_MAXS_6M 270.000 180 DK2 MAXS6M gởi 8069
MI_MAX200 200.000 30 DK2 MAX200 gởi 8069
MI_BIG200 200.000 30 DK2 BIG200 gởi 8069
EZ_MAX200 200.000 30 DK2 EZMAX200 gởi 8069
MI_BIG200FB 200.000 30 DK2 BIG200FB gởi 8069
VD129 129.000 30 DK2 VD129 gởi 8069
B129 129.000 30 DK2 B129 gởi 8069
MI_M120 120.000 30 DK2 M120 gởi 8069
MI_BIG120 120.000 30 DK2 BIG120 gởi 8069
EZ_EZ120 120.000 30 DK2 EZ120 gởi 8069
MI_BIG120FB 120.000 30 DK2 BIG120FB gởi 8069
MI_MAX100 100.000 30 DK2 MAX100 gởi 8069
MI_BIG100 100.000 30 DK2 BIG100 gởi 8069
B100 100.000 30 DK2 B100 gởi 8069
EZ_MAX100 100.000 30 DK2 EZMAX100 gởi 8069
BPLUS 100.000 30 DK2 BPLUS gởi 8069
MI_BIG90FB 100.000 30 DK2 BIG90FB gởi 8069
B99 99.000 30 DK2 B99 gởi 8069
VD99 99.000 30 DK2 VD99 gởi 8069
MI_BIG90 90.000 30 DK2 BIG90 gởi 8069
MI_MAX90 90.000 0 DK2 MAX90 gởi 8069
VD89P 89.000 30 DK2 VD89P gởi 8069
C89 89.000 30 DK2 C89 gởi 8069
VD89 89.000 30 DK2 VD89 gởi 8069
VD79 79.000 30 DK2 VD79 gởi 8069
GV79 79.000 30 DK2 GV79 gởi 8069
MI_MAX 70.000 30 DK2 MAX gởi 8069
MI_BIG70 70.000 30 DK2 BIG70 gởi 8069
MI_M70 70.000 30 DK2 M70 gởi 8069
MI_MAX_X2 70.000 30
EZ_MAX 70.000 30 DK2 EZMAX gởi 8069
EZ_D70 70.000 30 DK2 D70 gởi 8069
EZ_DMAX 70.000 30 DK2 DMAX gởi 8069
BXTRA 70.000 30 DK2 BXTRA gởi 8069
MI_BIG70FB 70.000 30 DK2 BIG70FB gởi 8069
C69 69.000 30 DK2 C69 gởi 8069
VD69 69.000 30 DK2 VD69 gởi 8069
RIM_BBMU 50.000 30 DK2 BBMU gởi 8069
MI_M50 50.000 30 DK2 M50 gởi 8069
MI_ZONE_THAGA 50.000 30 DK2 ZONE_THAGA gởi 8069
VD50 50.000 7 DK2 VD50 gởi 8069
MI_BIG_60G_2GBN 50.000 30 DK2 MI_BIG_60G_2GBN gởi 8069
MI_ZONE50 50.000 30 DK2 ZONE50 gởi 8069
EZ_EZ50 50.000 30 DK2 EZ50 gởi 8069
B50 50.000 30 DK2 B50 gởi 8069
B50SV 50.000 30 DK2 B50SV gởi 8069
MI_MAXSV2 35.000 30 DK2 MAXSV2 gởi 8069
GV35 35.000 30 DK2 GV35 gởi 8069
ALO35 35.000 30 DK2 ALO35 gởi 8069
B30 30.000 30 DK2 B30 gởi 8069
ALO29 29.000 30 DK2 ALO29 gởi 8069
MI_M25 25.000 30 DK2 M25 gởi 8069
MI_MAX25IN 25.000 30 DK2 MAX25IN gởi 8069
KM_DT20 20.000 7 DK2 DT20 gởi 8069
FB_FB30 20.000 30 DK2 FB30 gởi 8069
YT_YT7_10GB 15.000 7 DK2 YT7 gởi 8069
MTV 10.000 7 DK2 MTV gởi 8069
MI_M10 10.000 30 DK2 M10 gởi 8069
DEP 10.000 7 DK2 DEP gởi 8069
CB 10.000 30 DK2 CB gởi 8069
OKKOSTORE 10.000 7 DK2 OKKOSTORE gởi 8069
FB_FB7 10.000 7 DK2 FB7 gởi 8069
RINGTUNES 9.000 30 DK2 RBT gởi 8069
VTC 9.000 7 DK2 VTC gởi 8069
CLIPHOT 9.000 7 DK2 CLIPHOT gởi 8069
PHIM 9.000 7 DK2 PHIM gởi 8069
TV10 7.000 7 DK2 TV10 gởi 8069
CF 7.000 7 DK2 CF gởi 8069
SKMB 7.000 7 DK2 SKMB gởi 8069
MCA 5.000 30 DK2 MCA gởi 8069
VCLIP 5.000 7 DK2 VCLIP gởi 8069
CHACHAFUN 5.000 7 DK2 CHACHA gởi 8069
TPL 5.000 7 DK2 TPL gởi 8069
LUA 5.000 7 DK2 LUA gởi 8069
VWORKS 5.000 7 DK2 VWORKS gởi 8069
VINABOX 5.000 7 DK2 VINABOX gởi 8069
VTRUYEN 5.000 7 DK2 VTRUYEN gởi 8069
9292 3.000 7 DK2 9292 gởi 8069
HICHAT 3.000 7 DK2 HICHAT gởi 8069
TNPL 3.000 7 DK2 TNPL gởi 8069
MAGICCALL 3.000 7 DK2 MAGICCALL gởi 8069
MAGICVOICE 3.000 7 DK2 MAGICVOICE gởi 8069
FUNTALK 3.000 7 DK2 FUNTALK gởi 8069
WEEKLY 3.000 7 DK2 WEEKLY gởi 8069
MCA_WEEKLY 2.000 7 DK2 MCAW gởi 8069